تعریف هنر

2024-05-14T16:33:55+03:30

تعریف هنر هنر به طراحی، ایجاد، یا بیان ایده‌ها،