21/11/1399
پروژه فلیم کوتاه
پروژه فیلم کوتاه در تاریخ 1399.12.12 پروژه بانوی عمارت در منطقه تاریخی بافق یزد کلید خواهد خورد. عوامل کارگردانی از علاقمندان هنرور، برای شرکت دراین پروژه […]
21/11/1399
پروژه تاتر
پروژه تاتر در تاریخ 1399.12.12 پروژه بانوی عمارت در منطقه تاریخی بافق یزد کلید خواهد خورد. عوامل کارگردانی از علاقمندان هنرور، برای شرکت دراین پروژه با […]
11/11/1399
پروژه تاریخی
پروژه بانوی عمارت در تاریخ 1399.12.12 پروژه بانوی عمارت در منطقه تاریخی بافق یزد کلید خواهد خورد. عوامل کارگردانی از علاقمندان هنرور، برای شرکت دراین پروژه […]